ปิโตรเลี่ยม

หมวด ปิโตรเลี่ยม
มีคำศัพท์ 308 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย จำนวน 5 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
ออกซิเจนเนตไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ในโมเลกุล ซึ่งอาจเป็นพวกอีเทอร์หรือแอลกฮอล์ สำหรับประเทศไทยใช้ MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) เติมในน้ำมันเบนซิน เพื่อช่วยให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์มากขึ้น
ออกเทนไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าออกเทนเป็นตัวเลขที่บอกถึงคุณภาพการต้านทานการน็อค หรือความสามารถของน้ำมันเบนซินที่จะเผาไหม้โดยปราศจากการน็อคในเครื่องยนต์ ทดสอบได้หลายวิธี อาทิ
Research Octane Number (RON) เป็นการวัดโดยใช้เครื่องยนต์มาตรฐาน CFR F-1 วัดที่รอบเครื่องยนต์ต่ำ 600 รอบต่อนาที และอุณหภูมิไอน้ำมันผสมต่ำประมาณ 125 องศาฟาเรนไฮต์
Motor Octane Number (MON) เป็นการวัดโดยใช้เครื่องยนต์มาตรฐาน CFR F-2 วัดที่รอบเครื่องยนต์รอบสูง 900 รอบต่อนาทีและอุณหภูมิไอน้ำมันผสม 300 องศาฟาเรนไฮต์
Road Octane Number ทำการวัดโดยใช้รถยนต์จริงๆ วิ่งบนถนนซึ่งความเร็วและภาระเปลี่ยแนปลงไปต่างๆ กัน เพือ่ให้ได้ใกล้เคียงกับควาเมป็นจริงมากที่สุด วิธีนี้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก
อีเทนไม่ระบุศัพท์บัญญัติองค์ประกอบสำคัญในก๊าซธรรมชาติ มีคาร์บอน 2 อะตอม ใช้ผลิตเอทธิลีน
เอธานอลไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลกอฮอล์ชนิดที่ดื่มได้ ได้มาจากการหมักพืช ผลผลิตทางการเกษตร ประเภทแป้งและน้ำตาลหรือสกัดจากเศษไม้หรือเซลลูโลส
โอเลฟินส์ไม่ระบุศัพท์บัญญัติชื่อรวมของไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัว เช่น เอททีลีน โปรไพลีน บิวตาได้อีน ใช้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี