Kardex card

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Kardex card
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: บัตรทะเบียนวารสาร
รายละเอียด:

บัตรทะเบียนวารสาร คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการลงทะเบียนวารสารด้วยระบบมือ (บางแห่งอาจใช้ลงทะเบียนหนังสือพิมพ์ด้วย) บัตรทะเบียนวารสารมีรูปแบบเป็นกระดาษขนาด 5 นิ้ว x 8 นิ้ว เป็นการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับวารสารที่ห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศบอกรับ มีประโยชน์ช่วยให้ทราบถึงสถานภาพของการปฏิบัติงานและการให้บริการของวารสารในแต่ละรายชื่อ

รายละเอียดสำคัญที่บันทึกในบัตรทะเบียนวารสาร คือ ชื่อวารสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) กำหนดออก วันที่ได้รับ สำนักพิมพ์หรือตัวแทนพร้อมที่อยู่ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการเย็บเล่ม เป็นต้น ซึ่งข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานวารสารทราบว่าการปฏิบัติงานอยู่ในขั้นตอนใด และผู้ใช้บริการทราบว่าสถานะของวารสารที่ต้องการอยู่ที่ใด

การลงทะเบียนวารสาร มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ เพื่อให้ทราบว่าห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศ มีวารสารชื่อเรื่องใดจัดเตรียมหรือจัดให้มีไว้บริการ และเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบว่าห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศ เริ่มบอกรับวารสารชื่อเรื่องนั้นๆ เมื่อใด และได้รับวารสารครบทุกฉบับตามระยะเวลาที่ได้บอกรับหรือไม่

ปัจจุบันการลงทะเบียนวารสารในบัตรทะเบียนวารสารได้รับความนิยมลดน้อยลงไป ด้วยห้องสมุดส่วนใหญ่มีระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งมีโมดูลวารสาร (Serial Module) เมนู Serial Check-in ที่บันทึกข้อมูลในบัตรทะเบียนอัตโนมัติ (Check in Card) สำหรับลงทะเบียนวารสาร ซึ่งการบันทึกข้อมูลดังกล่าว สามารถสืบค้น เรียกดู และประมวลผลข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์