สถิติคำศัพท์

จำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่
ลำดับ
หมวด คำใหม่ คำที่บัญญัติแล้ว คำที่เผยแพร่แล้ว รวม
1. การแพทย์ (med) 7 0 46,696 46,703
2. TU Subject Heading (tush) 1 0 17,186 17,187
3. พจนานุกรมศัพท์ สสวท. (ipst-vocab) 0 0 2,896 2,896
4. สิ่งแวดล้อม (pcd) 1 0 2,703 2,704
5. ภูมิสารสนเทศ-สทอภ. (gis-gistda) 2,684 0 0 2,684
6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (s-t) 1 1 2,119 2,121
7. กฎหมาย (law) 0 0 2,099 2,099
8. เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ (tid) 0 0 1,296 1,296
9. เศรษฐศาสตร์ (eco) 0 0 1,137 1,137
10. การทูต (dip) 0 0 1,026 1,026
11. บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ (lib) 1 0 901 902
12. อุตุนิยมวิทยา (mt) 0 0 831 831
13. การบัญชี (acc) 0 0 813 813
14. คอมพิวเตอร์ (com) 11 0 568 579
15. นิวเคลียร์ (nu) 0 0 491 491
16. ปิโตรเลี่ยม (petro) 0 0 308 308
17. เทคโนโลยีการศึกษา (tech-edu) 2 1 302 305
18. ตลาดทุน (sec) 0 0 260 260
19. เทคโนโลยียาง (rt) 0 0 189 189
20. ศัพท์วัยรุ่น (x-gen) 114 0 65 179
21. การจัดการความรู้ (km) 2 0 156 158
22. ศัพท์พระราชพิธี (royal) 0 0 129 129
23. ทรัพย์สินทางปัญญา (ips) 0 0 94 94
24. Assistive Technology (at) 1 0 89 90
25. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ict) 2 4 70 76
26. คำที่มักเขียนผิด (wr-th) 0 0 70 70
27. อาหาร (food) 0 0 69 69
28. พลังงาน (energ) 1 0 67 68
29. คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด (wr-en) 4 5 53 62
30. สุขภาพจิต (mh) 0 0 50 50
31. การค้าระหว่างประเทศ (ft) 0 0 46 46
32. ชีวจริยธรรม (bioethics) 0 0 29 29
33. อื่นๆ (others) 0 2 24 26
34. เทคโนโลยีชีวภาพ (biotech) 1 0 24 25
35. การศึกษา (edu) 1 0 20 21
36. คำราชาศัพท์ (royal_vocab) 1 8 11 20
37. ธุรกิจ (biz) 0 0 20 20
38. ดาราศาสตร์ (as) 0 0 19 19
39. Social Network (sn) 0 0 15 15
40. Climate Change (cc) 2 0 2 4
41. การเงิน-การลงทุน (fi) 0 0 3 3
42. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (hr) 1 0 0 1
43. ภัยพิบัติ (di) 0 0 1 1
44. การจัดทำคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (nhis) 0 0 0 0
รวมทุกหมวด 2,838 21 82,947 85,806
แผนภูมิจำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่