สถิติคำศัพท์

จำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่
ลำดับ
หมวด คำใหม่ คำที่บัญญัติแล้ว คำที่เผยแพร่แล้ว รวม
1. การแพทย์ (med) 7 0 46,696 46,703
2. TU Subject Heading (tush) 1 0 17,186 17,187
3. พจนานุกรมศัพท์ สสวท. (ipst-vocab) 0 0 2,896 2,896
4. สิ่งแวดล้อม (pcd) 1 0 2,703 2,704
5. ภูมิสารสนเทศ-สทอภ. (gis-gistda) 2,684 0 0 2,684
6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (s-t) 1 1 2,119 2,121
7. เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ (tid) 0 0 1,296 1,296
8. เศรษฐศาสตร์ (eco) 0 0 1,137 1,137
9. การทูต (dip) 0 0 1,026 1,026
10. บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ (lib) 1 0 901 902
11. อุตุนิยมวิทยา (mt) 0 0 831 831
12. การบัญชี (acc) 0 0 813 813
13. คอมพิวเตอร์ (com) 11 0 568 579
14. นิวเคลียร์ (nu) 0 0 491 491
15. ปิโตรเลี่ยม (petro) 0 0 308 308
16. เทคโนโลยีการศึกษา (tech-edu) 2 1 303 306
17. ตลาดทุน (sec) 0 0 260 260
18. เทคโนโลยียาง (rt) 0 0 189 189
19. ศัพท์วัยรุ่น (x-gen) 114 0 65 179
20. การจัดการความรู้ (km) 2 0 156 158
21. ศัพท์พระราชพิธี (royal) 0 0 129 129
22. ทรัพย์สินทางปัญญา (ips) 0 0 94 94
23. Assistive Technology (at) 1 0 89 90
24. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ict) 2 4 70 76
25. คำที่มักเขียนผิด (wr-th) 0 0 70 70
26. พลังงาน (energ) 1 0 67 68
27. คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด (wr-en) 4 5 53 62
28. สุขภาพจิต (mh) 0 0 50 50
29. การค้าระหว่างประเทศ (ft) 0 0 46 46
30. ชีวจริยธรรม (bioethics) 0 0 29 29
31. อื่นๆ (others) 0 2 24 26
32. เทคโนโลยีชีวภาพ (biotech) 1 0 24 25
33. อาหาร (food) 0 0 23 23
34. การศึกษา (edu) 1 0 20 21
35. ธุรกิจ (biz) 0 0 20 20
36. ดาราศาสตร์ (as) 0 0 19 19
37. Social Network (sn) 0 0 15 15
38. Climate Change (cc) 2 0 2 4
39. การเงิน-การลงทุน (fi) 0 0 3 3
40. ภัยพิบัติ (di) 0 0 1 1
41. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (hr) 1 0 0 1
42. การจัดทำคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (nhis) 0 0 0 0
รวมทุกหมวด 2,837 13 80,792 83,642
แผนภูมิจำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่