สถิติคำศัพท์

จำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่
ลำดับ
หมวด คำใหม่ คำที่บัญญัติแล้ว คำที่เผยแพร่แล้ว รวม
1. การแพทย์ (med) 7 0 41,305 41,312
2. TU Subject Heading (tush) 1 0 17,186 17,187
3. พจนานุกรมศัพท์ สสวท. (ipst-vocab) 0 0 2,896 2,896
4. สิ่งแวดล้อม (pcd) 1 0 2,703 2,704
5. ภูมิสารสนเทศ-สทอภ. (gis-gistda) 2,684 0 0 2,684
6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (s-t) 1 1 2,119 2,121
7. เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ (tid) 0 0 1,296 1,296
8. เศรษฐศาสตร์ (eco) 0 0 1,137 1,137
9. การฑูต (dip) 0 0 1,026 1,026
10. บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ (lib) 1 0 896 897
11. อุตุนิยมวิทยา (mt) 0 0 831 831
12. การบัญชี (acc) 0 0 813 813
13. คอมพิวเตอร์ (com) 11 0 568 579
14. นิวเคลียร์ (nu) 0 0 491 491
15. ปิโตรเลี่ยม (petro) 0 0 308 308
16. เทคโนโลยีการศึกษา (tech-edu) 2 1 303 306
17. ตลาดทุน (sec) 0 0 260 260
18. เทคโนโลยียาง (rt) 0 0 189 189
19. ศัพท์วัยรุ่น (x-gen) 114 0 65 179
20. การจัดการความรู้ (km) 2 0 153 155
21. ศัพท์พระราชพิธี (royal) 0 0 129 129
22. ทรัพย์สินทางปัญญา (ips) 0 0 94 94
23. Assistive Technology (at) 1 0 89 90
24. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ict) 2 4 70 76
25. คำที่มักเขียนผิด (wr-th) 0 0 70 70
26. พลังงาน (energ) 1 0 67 68
27. คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด (wr-en) 4 5 53 62
28. สุขภาพจิต (mh) 0 0 50 50
29. การค้าระหว่างประเทศ (ft) 0 0 46 46
30. ชีวจริยธรรม (bioethics) 0 0 29 29
31. อื่นๆ (others) 0 2 24 26
32. เทคโนโลยีชีวภาพ (biotech) 1 0 24 25
33. การศึกษา (edu) 1 0 20 21
34. ธุรกิจ (biz) 0 0 20 20
35. ดาราศาสตร์ (as) 0 0 19 19
36. Climate Change (cc) 2 0 2 4
37. การเงิน-การลงทุน (fi) 0 0 3 3
38. ภัยพิบัติ (di) 0 0 1 1
39. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (hr) 1 0 0 1
40. การจัดทำคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (nhis) 0 0 0 0
รวมทุกหมวด 2,837 13 75,355 78,205
แผนภูมิจำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่
Warning: Table './wwwnstda_thaiglossary/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:266:\"Duplicate entry '0' for key 3\nquery: INSERT INTO sessions (sid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES ('pmen4o2np7baf7ru3gm84saku0', 0, 0, '54.161.240.10', '_jHJGi4oZczFG5KE6B0JAqLgGyq1nohKle-Zyx8N-dw.', 1410895639)\";s:5:\"%file\";s:55:\"/storage/webdata/internet/mainpage/includes/session.inc\";s:5:\"%line\";i:73;}', 3, '', 'http://www.thaiglossary.org/stats', '', '54.161.240.10', 1410895639) in /storage/webdata/internet/mainpage/includes/database.mysql.inc on line 128